Hvordan søger du?

Prik på overskriften “Ansøgningsskema” og herefter prik på den relevante ansøgningstype. De nedennævnte punkter (Ad 1 og Ad 5) skal ses som en hjælp.

OBS: ansøgningerne må ikke overstige 10-12 sider inklusive bilag.

Ad 1:
Legatbeløbet til privatpersoner er skattepligtigt og vil blive opgivet til Skat af Fonden. Undtaget herfra er “ældre i økonomisk trang,” som skattefrit kan modtage op til 10.000 kr.

Ad 5: Som BILAG skal vedlægges:
 
Forskningsprojekter
·  Detaljeret projektbeskrivelse vedlagt en kort lægmandsbeskrivelse
·  Kort redegørelse for ansøgers baggrund med c.v. for projektets videnskabeligt ansvarlige
·  For yngre ansøgere en udtalelse med en motiveret anbefaling fra en erfaren forsker knyttet til projektet
·  Budget/delbudget

Hvis ansøgninger vedrørende forskningsprojekter imødekommes, forventes det, at projektet giver anledning til publikation, og at et eksemplar af publikationen indsendes til fonden.
Forskningsprojekter og undersøgelser bør være forhåndsgodkendt af Videnskabsetisk Komité såfremt der kan herske tvivl om etiske spørgsmål.

Sygeplejerske stipendiat
Kort beskrivelse af projektet og ansøgers baggrund.

Støtte til aktiv deltagelse i kongresser i ind- og udland
·  Rejseformål, rejsemål og tidspunkt skal fremgå af ansøgningen
·  Rejseudgifter skal baseres på billigste flyrejse og opholdsudgifter må højst svare til Finansministeriets satser for tjenesterejser i udlandet

Støtte til ældre i økonomisk trang
·  Udtalelser fra sociale myndigheder, læge, institution el. lign.
·  Budget og evt. årsopgørelse fra skattevæsenet
·  Øvrige oplysninger, som ansøgeren finder af vigtighed for behandlingen af ansøgningen vedlægges

Støtte til almennyttige formål
·  Beskrivelse af projekt og formål
·  Detaljeret budget
·  Andre legatdonorer

Der kan ikke gives nogen egentlig retningslinje for, hvilke almennyttige områder Fonden støtter, og det er yderst sjældent, at den støtter med store beløb.